Google+
13898

همسایه ی عیّاش

بعد از اینکه شوھر یک زن به طور ناگھانی می میرد، ھدف آزارھای ھمسایه عیّاش خود قرار می گیرد. زمانیکه برادرش
برای محافظت از او به خانه اش می آید، با ھمسایه مزاحم درگیر می شود و جنگ بین آنھا تنھا با خونریزی تمام می شود. 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE