Google+
13899

غیبت مرموز

یک زوج آپالاچیایی زمانی که متوجه می شوند ھمسایه شان بعد از ده سال غیبتی مرموز برگشته اند، بینھایت خوشحال می
شوند. اما ھمسایه آنھا خیلی عوض شده اند، تغییری که منجر به ترس، وحشت، آزار و اذیت بی پایان میشود و در نھایت با
خونریزی پایان می یابد. 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE