Google+
13902

همسایه

رابطه یک مادر مجرد و ھمسایه تعمیرکارش به خوبی پیش میرود تا اینکه مرد جدیدی وارد زندگی او می شود و ھمسایه اش ھم
۵٠ سگ را برای نگھداری به خانه می آورد. کم کم تھمت ھا به تھدید و تھدیدھا به حمله تبدیل می شوند و در آخر ھم درگیری
ھا به یک پایان خونین ختم می شود. 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE