Google+
13905

وسطی

اسپنسر نیوکامر ماھھا با ھمسایه خود دیوید وینترمایر درگیری داشت. علت اصلی اختلاف این دو ھمسایه یک انباری مملو
از موریانه در حیاط خانه نیوکامر بود. دیوید وینترمایر معتقد بود که این انباری باید خراب شود. آنھا ھفته ھا بر سر این
انباری و سگھا با ھم بحث می کردند. یکی از ھمسایه ھا به یاد می آورد یک روز دیو به حدی عصبانی بود که یک دسته
ھیزم را در حیاط پشتی اسپنسر نیوکامر به ھم زده و زمین ریخته. ھیچ کس حتی حدسش را ھم نمی زد مشکلاتی که در آن
زمان باعث سرگرمی ھمسایه ھا شده بود، برای یک نفر چنین عاقبتی داشته باشد

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE