Google+
13906

دیوانگی

یک مدیر اجرایی پولدار زمانی که به ھمسایه ھایش اجازه نمی دھد به زمینھای وسیع او دسترسی داشته باشند، با آنھا دچار
مشکل میشود. اما یک تعمیرکار محلی برای باز نگه داشتن جاده و قابل دسترس بودن راھھا برای ھمه، با او درگیر می شود.
جنگی که عاقبت آن مرگ یکی از این مردھا را به ھمراه دارد. 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE