Google+
13907

نقطه ی جوش

دو زن که در یک آپارتمان ھمسایه اند، خیلی زود با ھم صمیمی می شوند، اما دوستی آنھا به یک دشمنی خونین تبدیل می شود.
با به میان کشیده شدن پای خواھرھای آنھا، آتش خصومت بالا می گیرد و این درگیری با خشونتی غیرقابل باور و ترسناک پایان
می پذیرد.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE