Google+
13852

روح در خانه - کلاود و ایوت

وقتی (کلاود)، (ایوت) و دخترشان (اشلی) به خانه ویلایی سه خوابه شان در حومه شھر آمدند، حتی تصورش راھم نمی کردند که چه زندگی وحشتناکی انتظارشان را می کشد. صداھای مرموز شبانه، تابلوھایی که از رویدیوارھا می افتادند و تختھایی که به شدت تکان می خورد، تنھا گوشه ای از اتفاقات ترسناکی بود که بلای جان اینخانواده شده بود. اما با مرگ مرموز و ناگھانی دختر خانواده (اشلی)، پدر و مادرش تصمیم می گیرند تا با شفادھنده بصری (نادین مرسی) و تیم تحقیقات نیروھای فرازمینی اش تماس بگیرند و برای فھمیدن ماھیت چیزی کهخانه آنھا را مورد حمله قرار داده، کمک بخواھند.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE